IELTS Writing Task 1

General module files

ابتدا ویدئو راهنما استفاده از پکیج افزایش نمره رایتینگ را مشاهده کنید و سپس طبق سطح زبان خود فایل را از مجموعه زیر دریافت کنید.

Group one: Informal

Band Score

1-5

Download

Band score 1 - 5

Band Score

6 - 5

Download

Band score 5 - 6

Band Score

7 - 6

Download

Band score 6 - 7

Band Score

7 +

Download

Band score + 7

Group two: Semi-formal

Band Score

1-5

Download

Band score 1 - 5

Band Score

6 - 5

Download

Band score 5 - 6

Band Score

7 - 6

Download

Band score 6 - 7

Band Score

7 +

Download

Band score + 7

Group three: Formal

Band Score

1-5

Download

Band score 1 - 5

Band Score

6 - 5

Download

Band score 5 - 6

Band Score

7 - 6

Download

Band score 6 - 7

Band Score

7 +

Download

Band score + 7

Academic module files

به زودی ...

به زودی ...