IELTS Writing Task 2

tab and download Files

ابتدا ویدئو راهنما استفاده از پکیج افزایش نمره رایتینگ را مشاهده کنید و سپس طبق سطح زبان خود فایل را از مجموعه زیر دریافت کنید.

Group one: Discuss Both Views

Type A

Band Score

1-5

Download

Band score 1 - 5

Band Score

6 - 5

Download

Band score 5 - 6

Band Score

7 - 6

Download

Band score 6 - 7

Band Score

7 +

Download

Band score + 7

Type B

Band Score

1-5

Download

Band score 1 - 5

Band Score

6 - 5

Download

Band score 5 - 6

Band Score

7 - 6

Download

Band score 6 - 7

Band Score

7 +

Download

Band score + 7

Type C

Band Score

1-5

Download

Band score 1 - 5

Band Score

6 - 5

Download

Band score 5 - 6

Band Score

7 - 6

Download

Band score 6 - 7

Band Score

7 +

Download

Band score + 7

Group two: Agree/Disagree

Type A

Band Score

1-5

Download

Band score 1 - 5

Band Score

6 - 5

Download

Band score 5 - 6

Band Score

7 - 6

Download

Band score 6 - 7

Band Score

7 +

Download

Band score + 7

Type B

Band Score

1-5

Download

Band score 1 - 5

Band Score

6 - 5

Download

Band score 5 - 6

Band Score

7 - 6

Download

Band score 6 - 7

Band Score

7 +

Download

Band score + 7

Group three: Advantage / Disadvantage

Type A

Band Score

1-5

Download

Band score 1 - 5

Band Score

6 - 5

Download

Band score 5 - 6

Band Score

7 - 6

Download

Band score 6 - 7

Band Score

7 +

Download

Band score + 7

Type B

Band Score

1-5

Download

Band score 1 - 5

Band Score

6 - 5

Download

Band score 5 - 6

Band Score

7 - 6

Download

Band score 6 - 7

Band Score

7 +

Download

Band score + 7

Type C

Band Score

1-5

Download

Band score 1 - 5

Band Score

6 - 5

Download

Band score 5 - 6

Band Score

7 - 6

Download

Band score 6 - 7

Band Score

7 +

Download

Band score + 7

Group four: Double - question essay

Band Score

1-5

Download

Band score 1 - 5

Band Score

6 - 5

Download

Band score 5 - 6

Band Score

7 - 6

Download

Band score 6 - 7

Band Score

7 +

Download

Band score + 7

Special Tasks

Band Score

1-5

Download

Band score 1 - 5

Band Score

6 - 5

Download

Band score 5 - 6

Band Score

7 - 6

Download

Band score 6 - 7

Band Score

7 +

Download

Band score + 7

به نمره دلخواه تان خواهید رسید