13 ویدیو پیش نیاز

ویدیو 13: راهنمای کلی پکیج معجزه رایتینگ آیلتس

ویدیو 1: معیار ارزیابی رایتینگ آیلتس IELTS WAC

ویدیو 2: Task Response اولین معیار ارزیابی رایتینگ آیلتس

ویدیو 3: Cohesion & Coherence دومین معیار ارزیابی رایتینگ آیلتس

ویدیو 4: Grammar سومین معیار ارزیابی رایتینگ آیلتس

ویدیو 5: Vocabulary چهارمین معیار ارزیابی رایتینگ آیلتس

ویدیو 6: Task Analysis تحلیل سوالات رایتینگ تسک دو آیلتس

ویدیو 7: انواع سوالات Discussion Essay در رایتینگ آیلتس

ویدیو 8: انواع سوالات Opinion Essay در رایتینگ آیلتس

ویدیو 9: انواع سوالات Advantages and Disadvantages Essay

ویدیو 10: انواع سوالات Double Question Essay در رایتینگ آیلتس

ویدیو 11: انواع سوالات Mixed Design Essay در رایتینگ آیلتس

ویدیو 12: چگونه یک مقدمه عالی برای رایتینگ تسک 2 بنویسیم؟