قوانین چالش

در این چالش باید هر روز از یک کارت استفاده کنید تا 10 کلمه مورد نظرتان را یاد بگیرید. باید 2 مدل کارت داشته باشید یک کارت الکترونیکی و یک لیست کاغذی که به در یخچال یا در اتاق تان  چسبانده اید. چون باید مطمئن شوید بهانه ای برای مرور آنها پیدا نخواهید کرد. اگر یک کلمه را فراموش کرده اید ، فقط آن را در فرهنگ لغت جستجو کنید. به این ترتیب ، شما قادر خواهید بود کلمات را سریعتر یاد بگیرید. به علاوه هر روز یک جمله باید در زیر کارتتان بنویسید که در این صفحه برای شما نوشته ایم.

آخر هفته ها به صورت تصادفی چند کارت را مجددا مرور کنید. اشکالی ندارد که برخی از کلمات را فراموش کنید. اگر این اتفاق می افتد ، فقط کلمه را روی کارت جدید بگذارید و دوباره آن را یاد بگیرید!  اگر هر روز به مدت 30 روز بتوانید یک کارت را با 10 کلمه مطالعه کنید ، مطمئناً به پیشرفتی که در این زمینه با زحمت انجام داده اید افتخار می کنید!

مراحل چالش

1- نصب اپلیکیشن quizlet یا هر اپلیکیشن دیگری که با آن میتوان فلش کارت دیجیتالی درست کرد. یک دفترچه کوچک یا کارت های کوچکی که در جیب یا کیف پول جا بشود.

2-  نوشتن 10 کلمه در لیست و فلش کارت دیجیتالی به همراه جمله روز.

3- مرور مکرر لیست کلمات در طول روز

4- جمله سازی با 10 کلمه در آخر شب

5- یادگیری 300 کلمه به طور موثر  در یک ماه

Take your learning with you

 

با نصب این اپلیکیشن هر جایی که هستی و در هر زمانی کلماتت رو مرور کن.

فلش کارت دیجیتالی ات رو همیشه تو تلفن همراه خواهی داشت.

سایت quizlet
جمله

Day 1: Don’t dream your life, live your dream.

Day 2: Grow through what you go through.

Day 3: You only live once, but if you do it right, once is enough.

Day 4: It is hard to fail, but it is worse never to have tried to succeed

Day 5: Many of life’s failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up .

Day 6: Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.

Day 7: Believe you can and you’re halfway there.

Day 8: You are never too old to set another goal or to dream a new dream.

Day 9: You do not find the happy life. You make it.

Day 10: Inspiration comes from within yourself. One has to be positive. When you’re positive, good things happen.

Day 11: It isn’t where you came from. It’s where you’re going that counts.

Day 12: It is never too late to be what you might have been.

Day 13: Happiness is not by chance, but by choice.

Day 14: Be the change that you wish to see in the world.

Day 15: If I cannot do great things, I can do small things in a great way.

Day 16: Don’t wait. The time will never be just right.

Day 17: A champion is defined not by their wins but by how they can recover when they fall.

Day 18: Motivation comes from working on things we care about.

Day 19: Success usually comes to those who are too busy to be looking for it.

Day 20: Opportunities don’t happen. You create them.

Day 21: Stop chasing the money and start chasing the passion.

Day 22: Success is walking from failure to failure with no loss of enthusiasm.

Day 23: If you are not willing to risk the usual, you will have to settle for the ordinary.

Day 24: All progress takes place outside the comfort zone.

Day 25: Don’t let the fear of losing be greater than the excitement of winning.

Day 26: Fall seven times and stand up eight.

Day 27: Some people dream of success while others wake up and work.

Day 28: The only place where success comes before work is in the dictionary.

Day 29: IT does not matter how slowly you go as long as you do not stop.

Day 30: You miss 100 percent of the shots you never take.