کمپین فروش فوق العاده معجزه رایتینگ آیلتس 50% تخفیف

The Miracle Maker

Band score 5 - 6

Band score 5 - 6

Discussion Essay

Type: Tea - No Tea

بزودی …

Band score 5 - 6

Discussion Essay

Type: Tea - Coffee

سوالات Discussion به ۳ نوع تقسیم میشوند. این تسک از نوع Tea-Coffee می‌باشد. در این سمپل می آموزید که چگونه نمره ی

 • 5 Task Response
 • 6 Cohesion & Coherence
 • 6 Grammar
 • 6 Vocabulary

را افزایش دهید و نمرهٔ کلی‌ این سمپل را از 5.5 به 6  و شاید بالاتر از 6 برسانید.

قیمت 260,000 تومان با 50% تخفیف 130,000 تومان

Band score 5 - 6

Discussion Essay

Type: Tea - No Tea & Coffee

بزودی …

Band score 5 - 6

Opinion Essay

Type: Tea

سوالات Opinion به ۳ نوع تقسیم میشوند. این تسک از نوع Tea می‌باشد. در این سمپل می آموزید که چگونه نمره ی

 • 5 Task Response
 • 5 Cohesion & Coherence
 • 5 Grammar
 • 5 Vocabulary

را افزایش دهید و نمرهٔ کلی‌ این سمپل را از 5 به 6  و شاید بالاتر از 6 برسانید.

قیمت 260,000 تومان با 50% تخفیف 130,000 تومان

Band score 5 - 6

Opinion Essay

Type: Tea - No Tea

بزودی …

Band score 5 - 6

Opinion Essay

Type: Tea - Coffee

سوالات Opinion به ۳ نوع تقسیم میشوند. این تسک از نوع Tea-Coffee می‌باشد. در این سمپل می آموزید که چگونه نمره ی

 • 5 Task Response
 • 6 Cohesion & Coherence
 • 6 Grammar
 • 6 Vocabulary

را افزایش دهید و نمرهٔ کلی‌ این سمپل را از 5 به 6  و شاید بالاتر از 6 برسانید.

قیمت 260,000 تومان با 50% تخفیف 130,000 تومان

Band score 5 - 6

Advantage and Disadvantage Essay

Type: A

سوالات  Advantages & Disadvantages به ۳ نوع تقسیم میشوند. این تسک از نوع Type A می‌باشد. در این سمپل می آموزید که چگونه نمره ی

 • 5 Task Response
 • 5 Cohesion & Coherence
 • 5 Grammar
 • 5 Vocabulary

را افزایش دهید و نمرهٔ کلی‌ این سمپل را از 5 به 6  و شاید بالاتر از 6 برسانید.

قیمت 260,000 تومان با 50% تخفیف 130,000 تومان

Band score 5 - 6

Advantage and Disadvantage Essay

Type: B

سوالات Advantages & Disadvantages به ۳ نوع تقسیم میشوند. این تسک از نوع Type B می‌باشد. در این سمپل می آموزید که چگونه نمره ی

 • 5 Task Response
 • 6 Cohesion & Coherence
 • 6 Grammar
 • 6 Vocabulary

را افزایش دهید و نمرهٔ کلی‌ این سمپل را از 5.5 به 6  و شاید بالاتر از 6 برسانید.

قیمت 260,000 تومان با 50% تخفیف 130,000 تومان

Band score 5 - 6

Advantage and Disadvantage Essay

Type: C

بزودی …

Band score 5 - 6

Double Question Essay

Type: Cause and Solution

سوالات Double Questions به 4 نوع تقسیم میشوند. این تسک از نوع Cause-Solution می‌باشد. در این سمپل می آموزید که چگونه نمره ی

 • 5 Task Response
 • 5 Cohesion & Coherence
 • 5 Grammar
 • 5 Vocabulary

را افزایش دهید و نمرهٔ کلی‌ این سمپل را از 5 به 6  و شاید بالاتر از 6 برسانید.

قیمت 260,000 تومان با 50% تخفیف 130,000 تومان

Band score 5 - 6

Double Question Essay

Type: Cause and Effect

بزودی …

Band score 5 - 6

Double Question Essay

Type: Problem and Solution

بزودی …

Band score 5 - 6

Double Question Essay

Type: Double Question

بزودی …

Band score 5 - 6

Mixed Design Essay

بزودی …